سر به هوا

اینهم نتیجه سر به هوایی های دیروز عصر من مدتی هست به سرم زده با اولین پولی که دستم برسد؛ که البته خودم امیدوارم ۷ ماه حقوق عقب افتاده شرکت باشد؛ یک دوربین بخرم. اینبار به خودم قول داده ام…