نفس

  هزار بار گفته ام ملافه را که می کشی اینطور روی پاهایم نمی توانم نفس بکشم اما باز کار خودش را می کند – پرستار لجباز- نمی دانم باورش نمی شود یا فکر می کند شوخی می کنم؟ اصلن…