ناجور

اینهم یک جور زندگی است،                                        دم                                              و                                                    باز                                                         دم                       – همین

مرگ

  کمی آنسوتر از امروز   نگاهی مانده در دیروز   و دستی مانده در فردا   کمی سرما   بدون ذره ای جنبش   بدون ذره ای تشویش   کسی آسوده در این گور   در این گودال سوت…