هیس…

 

می پرم

 

– انگار-

 

صدای پاکوب میشنوم

 

انگار بازهم کسی دارد قسم میخورد که « این زمین صاف است. »

 

انگار بازهم کسی ادعا کرده زمین گرد است.

 

کسی دروغ میگوید!

 

کسی به راستی دروغ میگوید!!

 

و زمین باز،

 

                 می گردد

 

جاذبه

 

سیب

 

آدم

 

حوا

 

نگاه

 

گناه

 

گیج میزنم

 

« به کجا چنین شتابان؟!!»

 

کمی آهسته تر

 

– صدای پاکوب میشنوم.