پاییزی

انگار صدای خش خش برگها، نسیم خنک صبحگاه و عطر خوش جنگل پاییزی را می توان از طریق چشمها حس کرد.