صد در صد

عالی بود این نمایش!
به نظرم همه چیزش خوب بود، هم داستان، هم بازیها و هم همه ی عوامل دیگری که لازم هست تا یک نمایش بسیار عالی باشد.
فکر می کنم هر اثر هنری که بتواند تا پایان مخاطبش را دنبال خودش بکشد و حتا بعد از پایان ذهنش را اینهمه درگیر کند حتمن اثر خوبی است. بعد از پایان نمایش حس جالبی داشتم، حسی که مدتها بود فراموشش کرده بودم، پیش خودم فکر می کردم کاش نویسنده ی این نمایش من بودم.

نمایش صد در صد
نویسنده: مارکس لید
مترجم: وحید رهبانی
طراح و کارگردان: مرتضی اسماعیل‌کاشی
بازیگران: ستاره پسیانی، هوتن شکیبا