هذیان

 

تب ندارم

 

خواب نمی بینم

 

پای ستاره ها توی خاک باغچه فرو رفته

 

آسمان پایین آمده

 

ماه تاج ماهیهای قرمز حوض شده

 

دستم به ستاره ای نمیرسد

 

خواب نمی بینم

 

هوا گرم شده