زندگی زیباست

تنها چیزی که راجع به این فیلم میشود گفت این است که باید و باید دیده شود، آنقدر که این اثر فوق العاده و پرمعنی است.
البته شاید نیمه اول فیلم چنین حسی برای بیننده نداشته باشد ولی در نیمه ی دوم فیلم اتفاقاتی که می افتد خارق العاده و واقعن زیباست.