من به پایان دگر نیندیشم

بعضی روزها که خوشحال ترم، با خودم هم مهربانترم
گاهی که مثل امروز یک کار تازه را با کلی شوق و اشتیاق شروع می کنم
همه اش این شعر فروغ فرخزاد در ذهنم تکرار می شود:

“آری آغاز راه دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست.”