انگار زندگی ست!

 

این روزها قصه نمی گویم،    غصه می خورم

 

شعر نمی خوانم،         خواب می بینم

 

حرف نمی زنم،      نگاه می کنم.

 

نگران نباشید فقط کمی خوشی زده است زیر دلم، همین.