۱۳ بدر متفاوت

بعضی روزها از سال خاص هستند

بعضی از این روزهای خاص سال به دلایلی برای آدم خاصتر میشوند

مثل یک سیزده بدر که آدم تنهاست، کلی دلش گرفته و به سرش میزند بلندشود برود بیرون، بلند شود برود فیلم حوض نقاشی ببیند و همراه مریم و رضا پر بشود از احساسات ساده، پاک، انسانی و لطیف. برود پارک هنرمندان و از بنفشه های خوشگلش عکس بگیرد، بعد یکی بیاید دعوتش کند که برود همراهشان وسطی بازی کند، یکی که هیچ چیزی ازش نمیدانی جز اینکه اسمش فرزانه بود، مهربان بود، شاد بود و چقدر هم چهره اش آشنا بود!