شاید مُردم حواسم نیست!

فکرش را بکن توی این دنیا آدمی هست که از خرید یک سطل زباله پلاستیکی بزرگتر (!) برای آشپزخانه آنقدر ذوق زده میشود که یک شب تا صبح خوابش نمیبرد؛ آنوقت همین آدم ماه هاست که هیچ اتفاقی بر سر ذوقش نمی آورد!