سر به هوا

اینهم نتیجه سر به هوایی های دیروز عصر من

مدتی هست به سرم زده با اولین پولی که دستم برسد؛ که البته خودم امیدوارم ۷ ماه حقوق عقب افتاده شرکت باشد؛ یک دوربین بخرم.

اینبار به خودم قول داده ام این کار را بکنم. کاش میشد این قول را یکجوری به خودم سنجاق کنم؛ چون دفعه ی چندم است که این قول را میدهم اما همینکه پولش میرسد پیش خودم فکر میکنم احتمالن چیزهای مهمتری هم هست. اما اینبار میخواهم هی به خودم بگویم بگذار چیزهای مهمتر بماند برای بعد، اینبار دلت را بزن به دریا و بعد از اینهمه سال فکر کردن به خرید یک دوربین عملی اش کن.