یک ستاره از آسمان افتاد

اینهم کادوی تولدم به خودم،  البته با تاخیر ۲۳ روزه….

اسم دامنه سایت را عوض کردم.

خیلی وقت بود به این فکر میکردم و بالاخره دیروز این کار را انجام دادم، دلم میخواست شهریور امسال متفاوت باشد البته متفاوت به شکل خوب که راستش خیلی اینطور نشد به همین خاطر فکر کردم شاید بهتر است خودم اقدام کنم و بعضی چیزها را تغییر بدهم، راجع به خودم و راجع به اطرافم…. یک اسم در واقع فقط یک نشانه س …. یک نشانه ی خیلی خیلی کوچک…. شاید مثل یک ستاره…. ستاره ای که افتادنش یک نشانه است و چه کسی هست که نداند نشانه ی چیست؟!

اسم دامنه ی سایت درحقیقت مترادف عنوان سایت است و امیدوارم همراه خودش روزهای خوب و تازه به همراه بیاورد.