بد مینویسم

نوشته های اخیرم را دوست ندارم، یعنی با قدیمی ترها که مقایسه میکنم احساس میکنم قبلن بهتر مینوشتم و این هیچ حس خوبی نیست چون هرکسی حداقل توقع دارد اگر پیشرفت نمیکند در کاری پس رفت هم نکند، این پس رفت کردن خیلی حس بدی ست.

نشسته ام اینجا یک سری نوشته ها را پاک کردم میترسم همینطور پیش بروم کل نوشته های اخیر را پاک کنم. برای اینکه خودم را از دست خودم نجات بدهم فعلن همین چند خط را نوشتم تا بعد