حس خاص یک عکس

نمیدانم اسم این حسی که دارم چیست، ولی هر بار که به این عکس نگاه میکنم یه حس عجیبی دارم

یک حس خاص که حتا اسمش را هم نمیدانم

یک حسی که حتا نمیدانم شادی ست یا دلهره

یک حس عجیب و خاص که هیچ کلمه ای برای توصیفش ندارم