مادر، همیشه مادر است

بعد از چندین سال که فیلم مصائب مسیح را دیده بودم، خیلی تصادفی امروز دوباره یک صحنه فوق العاده از فیلم را دیدم، همان صحنه ای که مسیح صلیب خودش را به دوش میکشد و میبرد، پایش میلغزد و زمین میخورد، صحنه فوق العاده ای ست، ترکیب شده با صحنه ای از کودکی مسیح که جلوی چشم مادرش زمین می خورد و مادر با هراس به سمتش می دود، دقیقن هنگام کشیدن صلیب هم مادر همونطور به سمتش میدود تا کمکش کند.

مصائب مسیح

صحنه فوق العاده ای ست و جالب است که جایی خواندم، در واقعیت، توی این صحنه افتادن صلیب باعث شکستن شانه ی جیمز کاویزل، هنرپیشه نقش مسیح میشود و مل گیبسون (کارگردان فیلم) تصمیم میگیرد از همین صحنه در فیلم استفاده کند.

چیز دیگری که جالب بود، وقتی داشتم آن صحنه فیلم رو میدیدم اسم هنرپیشه ش یادم نبود ولی همه ش فکر می کردم چقدر این چهره به نظرم آشناست و بعد متوجه شدم که هنرپیشه ش همان هنرپیشه سریال بسیار جالب Person of Interest هست که مدتها نگاهش می کردم و خیلی هم دوستش داشتم.

person_of_interest