من اینجا چه می کنم؟

کاش آدمها مجبور نبودند در سرزمین های بدون باران زندگی کنند؛

ندیدن باران یکی از دلگیرترین اتفاقاتی ست که برای آدم می اوفتد؛

انگار کم کم دل آدم مثل کویر ترک می خورد؛

خشک می شود و بی حیات.