ناجور

اینهم یک جور زندگی است،

                                       دم

                                             و

                                                   باز

                                                        دم

                      – همین