دختری در قطار

خیلی جاها در توصیف این کتاب خوانده بودم که پایان کتاب قابل حدس نیست، اما به نظرم اینطورها هم نبود، از یک جایی به بعد کاملن می توانستی حدس بزنی و به سمت انتهای کتاب که می رفتی مطمئن تر می شدی از حدست
با همه ی اینها کتاب خوبی بود که به نظرم ارزش خواندن داشت. هم جذاب بود و هم از پیچیدگی اش خسته نمی شدی که حس کنی باید به مغزت استراحت بدهی تا حلاجی کند. به همین خاطر می شد سریع خواندش.