هجوم

یک جایی در توصیف این فیلم خواندم که نوشته بود این فیلم یا عالی است و یا افتضاح! کاملن با این حرف موافقم. امکان ندارد بعد از دیدن فیلم سری تکان بدهی و بگویی “ای بد نبود” و یا یک جوری حس کنی نه بد بود نه خوب. بعد از دیدنش حتمن یک نظری داری که یا خیلی خوب است یا خیلی بد، و به نظرم این خودش یک هنر است. اینکه نگذاری تماشاگرت نسبت به کار تو بی تفاوت باشد
به نظر خودم فیلم آنقدر خاص بود که باید در توصیفش بگویم عالی بود. شبیه ترین فیلمی که می توانم اسم ببرم فیلم قبلی خود شهرام مکری است که حدود دوسال پیش دیدم “ماهی و گربه”
البته اعتراف می کنم که به نظرم “ماهی و گربه” خیلی فیلم ملموس تری بود حداقل برای بیننده ایرانی، ولی بازهم این چیزی از خاص بودن و زیبایی هجوم کم نمی کند.