این تئاتر نیست

بعد از دیدن نمایش “زندگی در تئاتر” اولین جمله ای که به ذهنم آمد این بود که “این تئاتر نیست، این خود زندگی است”
زندگی با همه ی فراز و نشیبهایش، با همه شادی و غمهایش، با همه خوشی و غصه هایش
میتوانی شخصیتها و قصه هایشان را فراموش کنی و خودت را ببینی، روی صحنه و البته نه در حال بازی بلکه زندگی
این نمایش به نظرم خیلی عالی بود و حتمن ارزش دیدن و حتا دوباره دیدن دارد