درباره یک روز تازه

نوشتن را دوست دارم. برایم یکی از بهترین و راحت ترین راههای بیان افکار و احساسات است.

اینجا از همه ی چیزهایی که دوستشان دارم می نویسم. از تجربیاتم و زیبایی هایی که دیده ام و توجهم را به خود جلب کرده اند.

نام اولیه این سایت را از ترانه ای که سلن دیون می خواند و همیشه دوستش داشتم گرفتم. (A new day has come) ترانه ای که همیشه حس خوبی را در دلم زنده می کند. حس امید، حس روزهای بهتر، حس “یک روز تازه”