خاطره ی شیرین “الهه خلیج”

بعضی روزها متفاوتند. بعضی روزها به خاطر حضور یه آدم متفاوتند. امروز برای من یه روز متفاوت بود. یه روز خوب که به دعوت یه دوست رفتیم تئاتر. تئاتر “الهه خلیج” که البته تنها دلیل رفتنم فقط این بود که دوستم گفت “میخوام برم این تئاتر رو ببینم تو هم میای؟”