بهانه بی بهانه

بهانه برای ننوشتن کم داشتم اخیرن دوست خوبی یک بهانه ی جدید داده است دستم. قبلن ها که میخواستم بنویسم به ۲ چیز فکر میکردم یکی اینکه چیزهایی بنویسم که خیلی خصوصی نباشد که بعدها مجبور شوم خودم را سانسور…

کسی نمیداند

کسی چه می داند شاید قرار است واقعن آن روزهای خوب بیایند، کسی چه می داند؟ گاهی همین که نمی دانی خوب است چون میتوانی امیدوار باشی. راستی چرا خبری که باید خوشحالت کند هیچ خوشحالت نمی کند؟ چرا یک…